e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje


Slika 3.2.4: Kazalčni in časovni diagram
Fotografija 71
Fotografija 72
Fotografija 73

Zaradi boljše predstavljivosti in lažjega razumevanja razmer v izmeničnem krogu si bomo pri obravnavi prvega primera, zaporedne vezavi upora in tuljave, pomagali s kazalčnim in s časovnim diagramom. Pri naslednjih vezavah pa bomo risanje časovnega diagrama opustili.

Najprej narišemo kazalčni diagram. V zaporednih električnih krogih je skupna količina elementov kroga električni tok, zato v našem primeru najprej narišemo v vodoravno os koordinatnega sistema kazalec maksimalne vrednosti[1] toka (slika 3.2.4 a).


Trenutni tok i povzroča na ohmski upornosti trenutni ohmski padec napetosti uR, na induktivni upornosti pa induktivni padec napetosti uL. Ker sta na ohmski upornosti napetost in tok v fazi, na induktivni pa napetost prehiteva tok za 90 °, rišemo kazalec napetosti URm na kazalec toka, kazalec napetosti ULm pa 90 ° pred kazalec toka.


Časovni diagram (sl. 3.2.4 c) nazorno prikaže dejstvo v zvezi s trenutnimi vrednostmi napetosti:


  • V zaporednem krogu z uporom in tuljavo je trenutna napetost izvora enaka aritmetični vsoti trenutnih vrednosti padcev napetosti na uporu in tuljavi.To dejstvo smo spoznali že ob koncu predhodnega poglavja in velja za vse primere zaporednih vezav elementov v izmeničnem krogu, zato tega dejstva ne bomo več posebej omenjali.


Fazne razmere obravnavanega kroga pa nazorneje razberemo iz kazalčnega diagrama (sl. 3.2.4 b):


  • V zaporednem izmeničnem krogu z uporom in tuljavo sta kazalca napetosti na uporu in tuljavi med seboj pravokotna.
  • Maksimalna vrednost napetosti izvora je enaka geometrični vsoti maksimalnih vrednosti padcev napetosti na uporu in tuljavi.Iz kazalčnega diagrama (slika 3.2.4 b) je razviden tudi fazni kot med napetostjo in tokom generatorja. Z upoštevanjem možnih razmerij napetosti URm in ULm ugotavljamo:


  • V izmeničnem krogu z zaporedno vezavo upora in tuljave tok zaostaja za napetostjo izvora za fazni kot φ, ki lahko zavzame poljubno velikost med 0 in 90 º.Opombe

  1. OE2, str. xx
3.2.1 Zaporedna vezava upora in tuljave 3.2.1.2 Trikotnik napetosti in upornosti

Osebna orodja