e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.5: Trikotnik napetosti in upornosti zaporednega kroga z uporom in tuljavo
Fotografija 155
Fotografija 74
Fotografija 75
Fotografija 76
Fotografija 77

Iz kazalčnega diagrama na sl. 3.2.4 bi lahko izrisali pravokotni trikotnik s stranicami Um, URm in ULm. Iz praktičnih razlogov pa kazalce maksimalnih vrednosti količin kazalčnega diagrama na sl. 3.2.4 delimo s √2 in dobimo podoben, glede faznih razmer enakovreden diagram s kazalci, katerih velikosti so efektivne vrednosti istih količin. Iz takega kazalčnega diagrama izrišemo pravokotni trikotnik (sl. 3.2.5 a).


Če stranice napetostnega trikotnika delimo še s skupno količino zaporednega kroga s tokom Idobimo še en podoben trikotnik (sl. 3.2.5 b), katerega stranice so upornosti kroga.


  • V zaporednem krogu z uporom in tuljavo je efektivna vrednost napetosti izvora enaka geometrični vsoti efektivnih vrednosti padcev napetosti na uporu in tuljavi.
  • Impedanca zaporednega kroga z uporom in tuljavo je enaka geometrični vsoti ohmske in induktivne upornosti.


Opraviti imamo s pravokotnima trikotnikoma, zato lahko pri računanju z njimi uporabimo Pitagorov izrek, npr.:in kotne funkcije, npr.:Navedene in druge enačbe, ki izhajajo iz pravil reševanja pravokotnega trikotnika, omogočajo pri dveh znanih količinah trikotnika računanje tretje količine.


Preskusimo prvo od dobljenih enačb na rezultatih meritev poskusa 3.2.1:Primer:

1. Preverimo rezultate merjenja pri poskusu 3.2.1, v katerem smo izmerili padca napetosti UR = 3 V in UL = 4 V še grafično. Po premisleku izberemo praktično merilo risanja M: 1 V = 1 cm ali drugače zapisano

in od tod

Primer:

2. Izračunaj fazni kot med tokom in napetostjo generatorja in impedanco iz poskusa 2.2.1:Primer:

3. Kolikšna je impedanca zaporedne vezave upora z upornostjo 60 Ω in tuljave z induktivno upornostjo 80 Ω v izmeničnem krogu? Kolikšen je fazni premik med napetostjo in tokom generatorja?Primer:

4. V zaporednem izmeničnem krogu z uporom in tuljavo je pri napetosti 36 V/50 Hz tok 2 A. Kolikšni sta impedanca in induktivna upornost, padca napetosti na uporu in tuljavi ter kolikšen je fazni kot, če je upornost upora vezave 12 Ω?

Primer:

5. V zaporednem izmeničnem krogu z uporom in tuljavo je napetost izvora 50 V/1000 Hz upornost upora 100 Ω in induktivnost tuljave 10 mH. Izračunaj tok, padca napetosti in fazni kot.


3.2.1.1 Časovni potek napetosti in toka... 3.2.2 Zaporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja

Osebna orodja