e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 2.2: Dvokanalni osciloskop
Slika 2.3: Merjenje napetosti z osciloskopom
Slika 2.5: Delovanje odklonskega sistema osciloskopa
Fotografija 154
Fotografija 31
Fotografija 32
Fotografija 18

Če nas poleg efektivne vrednosti in frekvence zanima še oblika časovnega poteka izmenične količine ter njena maksimalna vrednost, si lahko pomagamo s osciloskopom (sl. 2.2). To še posebej velja v primerih, če periodična izmenična količina ni sinusne oblike. Ker bo tudi obravnava lastnosti izmeničnih električnih krogov zaradi lažjih predstav temeljila tudi na opazovanju oblik in medsebojnih faznih odnosov izmeničnih količin s osciloskopom, se informativno seznanimo z njegovim bistvom.


  • Osciloskop je v osnovi analogni V-meter z elektronskim žarkom kot kazalcem, ki povzroča svetlo piko na zaslonu (sl 2.3).
  • Zaslon osciloskopa je v navpični (Y) smeri umerjen v enotah napetosti (V), v horizontalni (X) smeri pa v enotah časa (s).
  • Elektronski žarek pod vplivom opazovane izmenične napetosti na odklonu Y in z opazovano napetostjo sinhronizirane žagaste napetosti na odklonu X, s svetlo piko izrisuje obliko časovnega poteka opazovane izmenične napetosti.


Vrednost posameznega razdelka na skali zaslona oziroma občutljivost osciloskopa v vertikalni in horizontalni smeri (V/razd in s/razd) je nastavljiva na osciloskopu (sl. 2.2).


Poskus 2.1:

Na odklonski sistem osciloskopa priključimo napetosti tako, kot to prikazuje sl. 2.5:

a) UY = 0 V in UX = 0 V (izklopljen notranji generator horizontalnega odklona).

b) UY = 5 V izmenične napetosti 2 Hz in Ux = 0 V.

c) UY = 5 V izmenične napetosti 1 Hz in vključimo notranji generator žagaste napetosti Ux z enako frekvenco oziroma s periodo 1 s. Nato povečajmo frekvenco opazovane napetosti UY na 5 Hz, 10 Hz in 50 Hz ter istočasno zmanjšajmo periodo žagaste napetosti na 0,2 s, 0,1 s in 0,02 s.


Slika 2.5: Delovanje odklonskega sistema osciloskopa

Ugotavljamo:

  • a) Elektronski žarek nima odklona (zariše mirujočo piko na sredini zaslona).
  • b) Elektronski žarek (svetla pika) se odklanja po vertikalni osi skladno s trenutnimi vrednostmi izmenične napetosti. Vse vrednosti v pozitivni in negativni smeri med točkama, ki sta določeni s ± Umax, zavzame v času ene periode (1 s).
  • c) Izmenična napetost na priključku Y odklanja elektronski žarek na enak način kot v primeru b), žagasta napetost pa istočasno, sinhronizirano in ponavljajoče, odklanja žarek (raztegne sliko iz primera b) tudi v horizontalni smeri. Potujoča pika nakazuje sinusni potek priključene napetosti. Z višanjem frekvence opazovane napetosti in notranjega generatorja žagaste napetosti na 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz nam svetla pika izrisuje sliko vedno hitreje in pri 50 Hz ima oko občutek, da elektronski žarek izrisuje časovni potek opazovane napetosti s polno črto.


Osciloskop je praviloma zgrajen tako, da omogoča opazovanje dveh ali več izmeničnih napetosti (sl. 2.2). Tak dvo- ali večkanalni osciloskop omogoča tudi ugotavljanje faznega premika med izmeničnima količinama. Nekaj primerov merjenja s osciloskopom je podanih v preglednici na naslednji strani.


Merjenje enosmerne napetosti (U)


Merjenje izmenične napetosti – maksimalne in efektivne vrednosti (Umax in U), periode (T) in frekvence (f)


Merjenje faznega kota (φ)


Merjenje izmeničnega toka – maksimalne in efektivne vrednosti (Imax in I), periode (T) in frekvence (f)
2.1 Merjenje sinusnih količin z večnamenskim merilnikom 3 Lastnost in zakonitosti izmeničnih krogov

Osebna orodja