e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.3.3: Trikotnik moči izmeničnega kroga s faznim kotom φ
Fotografija 189
Fotografija 190
Fotografija 191
Fotografija 192

Na poti do enačb za računanje moči v izmeničnem krogu z določenim faznim kotom φ si lahko pomagamo z enim od že znanih trikotnikov napetosti ali tokov. Z vsakim od teh bi prišli do enakega rezultata. Izberimo trikotnik napetosti za zaporedno vezavo upora in tuljave (sl. 3.2.5 a), ki ustreza bremenu izvora v zadnjem poskusu. Z množenjem njegovih stranic s skupno količino, tokom I, dobimo podoben trikotnik, katerega stranice so moči dotičnega električnega toka (sl. 3.3.3):


  • Delovna, jalova in navidezna moč izmeničnega toka tvorijo pravokotni trikotnik.
  • Navidezna moč izmeničnega toka je enaka geometrični vsoti delovne in jalove moči.Slika 3.3.2 časovnega poteka navidezne moči, trikotnik moči in dobljeni enačbi za računanje navidezne moči izmeničnega toka imajo splošno veljavo. Pri poljubni vezavi upora, tuljave in kondenzatorja ima namreč vezava ohmsko-induktivni ali ohmsko-kapacitivni značaj ali, v posebnem primeru, čisti ohmski značaj. Iz časovnega diagrama in trikotnika moči pa lahko razberemo:


  • Z naraščanjem faznega kota, ki ga v izmeničnem krogu povzroča poljubna vezava upora, tuljave in kondenzatorja, se razmerje jalove in delovne moči povečuje v korist jalove in obratno.
  • Pri faznem kotu blizu 90 ° imamo pri poljubni vezavi upora, tuljave in kondenzatorja v izmeničnem krogu pretežno jalovo moč, pri faznem kotu 0 ° pa samo delovno moč.


Primer:

1. Porabnik z zaporedno vezavo upora in tuljave obremenjuje električno omrežje 230 V/50 Hz z močjo 100 VA in povzroča fazni kot φ = 38 º. Izračunaj delovno moč, ohmsko upornost in induktivnost porabnika.

Primer:

2. Zaporedna vezava upora z upornostjo 20 Ω, tuljave z induktivnostjo 40 mH in kondenzatorja s kapacitivnostjo 80 μF je priključena na izmenično napetost 230 V/50 Hz. Kolikšne so posamezne moči v električnem krogu? Kolikšen je fazni kot φ?

Primer:

3. V vzporednem izmeničnem krogu z uporom, tuljavo in kondenzatorjem je navidezna moč 150 VA, delovna 120 W in kapacitivna jalova moč 190 VAr. Izračunaj induktivno jalovo moč in fazni kot.Primer:

4. V vzporednem krogu z uporom in kondenzatorjem je pri napetosti izvora 3 V tok izvora 1,25 mA. Kolikšno moč potrebuje generator za tok kondenzatorja, če za tok upora rabi moč 3 mW?


3.3 Moč v izmeničnem krogu 4 Zahtevnejše vezave v izmeničnem krogu

Osebna orodja